1. Administratorem danych osobowych jest: Artnet Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000164315, NIP: PL 583-20-50-407, REGON: 191210077, mail: iod@artnet.pl.
 2. ”dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
 3. Przetwarzamy następujące dane:
  - imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do kontaktu,numer telefonu.
 4. Podstawa i cel przetwarzania:
  a. Dane są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, której dane dotyczą. Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
  b. Dobrowolna zgoda na działania marketingowe. Można jej udzielić podczas zamawiania usług. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne.
 5. Okres przetwarzania danych:
  a. W przypadku danych niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.
  b. Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody: przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.
 6. Przekazywanie danych.
  Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie uprawnionym organom (policja, prokuratura) – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom, z zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w przypadku zalegania przez Użytkownika naszych usług z płatnością.
 7. Uprawnienia związane z faktem przetwarzania danych:
  a. Dla danych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy której dane dotyczą, Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  - Prawo dostępu do danych,
  - Prawo do sprostowania danych,
  - Prawo do usunięcia danych,
  - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  - Prawo do przenoszenia danych,
  - Prawo do sprzeciwu.
  Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres iod@artnet.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.
  b. Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody na działania marketingowe:
  - Prawo dostępu do danych,
  - Prawo do sprostowania danych,
  - Prawo do usunięcia danych,
  - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  - Prawo do przenoszenia danych,
  - Prawo do wycofania zgody.
  Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres iod@artnet.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.
 8. Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań (art. 12 RODO).
 9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego.

Tagi: dane osobowe, rodo