CPV: 31682530-4 – awaryjne urządzenia energetyczne

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni” Artnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na:

 • dostawę jednostki mocy (1 jednostka mocy 40 kVA) do UPS Benning Enertronic Modular 200 kVA wraz z montażem,

 • adres dostawy: ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk, 1 piętro,

 • maksymalny termin realizacji wynosi 8 tygodni od daty podpisania umowy,

 • warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni po dostarczeniu i uruchomieniu.

Kryteria oceny:

 1. Cena: 95%

 2. Termin realizacji zamówienia: 5%

Ad 1. Liczba punktów (wykonawca może otrzymać maksymalnie 95 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium

„cena” zostanie obliczona wg wzoru:

C = (Cmin/Co) x Wc,

gdzie:

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę (obliczana do dwóch miejsc po przecinku),

Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,

Co - cena brutto oferty ocenianej

Wc – waga ceny = 95

Ad 2. Liczba punktów (wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie obliczona w następujący sposób:

Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia uzyska 5 punktów. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

T = Tn/To x Wt,

gdzie

T - liczba punktów za termin realizacji zamówienia (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

Tn - najkrótszy termin realizacji zamówienia w złożonych ofertach (podany w tygodniach)

To - termin realizacji zamówienia w badanej ofercie (podany w tygodniach)

Wt – waga terminu realizacji = 5

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac. Oferty, których termin realizacji będzie dłuższy niż 8 tygodni lub warunki płatności będą inne niż podane w zamówieniu - nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe upublicznione zostaje zgodnie z zasadą konkurencyjności „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”:

- na stronie internetowej zamawiającego,

- w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (podrozdział 6.5.2. pkt. 2 lit. a) zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Artnet Sp. z o.o.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Artnet Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Artnet Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Artnet Sp. z o.o. czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty należy składać w terminie do 04.09.2018 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście, Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 1 piętro, Gdańsk, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00,

 • pocztą: Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 1 piętro, 80-557, Gdańsk,

 • e-mailem na adres: sprzedaz@artnet.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2018 o godzinie 12.30.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Warunki istotnych zmian umowy