CPV: 42500000-1 – urządzenia chłodzące i wentylacyjne

 

Zamawiający nie wybrał żadnej ze złożonych ofert. Wszystkie oferty przekraczały zaplanowany budżet. Zamawiający ponowi ogłoszenie o zamówieniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni” Artnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na „Dostawę jednostki klimatyzacji o mocy 25-30 kW wraz z montażem.” Jednostka powinna posiadać:

 • nawiew pod podłogę techniczną,

 • nawilżacz,

 • graficzny panel sterujący oraz kartę komunikacyjną SNMP lub możliwość integracji z posiadanymi już przez Zamawiającego klimatyzacjami Stulz i Emmerson, wyposażonymi w panele sterujące

 • konstrukcję wsporczą pod jednostkę klimatyzacji,

 • skraplacz posadowiony na betonowych bloczkach i nóżkach,

 • gwarancję na 5 lat.

 • Dodatkowe informacje: instalacja chłodnicza oraz przewód zasilający między planowaną lokalizacją jednostki klimatyzacyjnej w serwerowni, a dachem, gdzie ma być umieszczony skraplacz – istnieją. Konieczne będzie jedynie dobudowanie na dachu około 5-7 mb instalacji. Zasilanie jednostki klimatyzacyjnej będzie przygotowane przez Zamawiającego. Zamawiający dołączył zdjęcia obrazujące miejsce wykonania prac.

 • Adres dostawy: ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk, 1 piętro.

 • Termin realizacji wynosi 12 tygodni od daty podpisania umowy.

 • Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni po dostarczeniu i uruchomieniu.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej serwerowni.

Kryteria oceny:

 1. Cena: 90%

 2. Przedłużony termin gwarancji: 10%

Ad 1. Liczba punktów (wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium

„cena” zostanie obliczona wg wzoru:

C = (Cmin/Co) x Wc,

gdzie:

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę (obliczana do dwóch miejsc po przecinku),

Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,

Co - cena brutto oferty ocenianej

Wc – waga ceny = 90

Ad 2. Liczba punktów (wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium „przedłużony termin gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:

Za każdy 1 rok przedłużonej gwarancji (ponad wymagany 5 letni termin) zostaną przyznane 2 punkty. Maksymalny przedłużony oceniany okres gwarancji wynosi 5 lat.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Maksymalny, całkowity okres gwarancji wynosi 10 lat.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac.

Zapytanie ofertowe upublicznione zostaje zgodnie z zasadą konkurencyjności „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”:

- na stronie internetowej zamawiającego,

- w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (podrozdział 6.5.2. pkt. 2 lit. a) zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Artnet Sp. z o.o.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Artnet Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Artnet sp. z o.o. czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty należy składać w terminie do 21.03.2019 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście, Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 1 piętro, Gdańsk, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00,

 • pocztą: Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 1 piętro, 80-557, Gdańsk,

 • e-mailem na adres: sprzedaz@artnet.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2019 o godzinie 15.30.

Pełna treść zapytania ofertowego jest dostępna w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz tutaj.

Załączniki:

1. Warunki istotnych zmian umowy.

2. Formularz ofertowy Artnet.

3. Zdjęcie 1

4. Zdjęcie 2

5. Zdjęcie 3